تعداد متقاضیان صف تعیین شعبه بانک ها به تفکیک استان

در این صفحه تعداد متقاضی که برای هر بانک، در سایت بانک مرکزی ثبت نام کرده است و موفق به دریافت کدرهگیری ۱۰ رقمی شده است و منتظر تعیین شعبه می باشد، به تفکیک استان نمایش داده می شود

بانک و استان شما ؟